Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Home Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Στην DSK έχουμε στη διάθεση μας οργανωμένο τμήμα οικονομικών αναλυτών, το οποίο εξειδικεύεται στην εκπόνηση άρτιων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans).

Εφαρμόζοντας σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, μπορούμε να προσφέρουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, που αφορά στα εξής:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης επιχειρησιακής και οργανωτικής δομής της εταιρείας.
  • Περιγραφή και ανάλυση της αγοράς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και του ανταγωνισμού.
  • Προσδιορισμός του target group της επιχείρησης.
  • Αποτύπωση και ανάλυσης της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.
  • SWAT analysis.
  • Προσδιορισμός στόχων και σχεδίων δράσεις.
  • Ενέργειες προβολής και προώθησης.
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει σεναρίων.

Γιατί είναι σημαντικό ένα καλά δομημένου επιχειρηματικό σχέδιο

Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου επιδιώκεται η χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα, ενδιαφερόμενα funds και χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ. Αποτελεί κύριο εργαλείο επίσης, στις περιπτώσεις συζητήσεων-διαπραγματεύσεων με πελάτες και προμηθευτές, καθώς και με τραπεζικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας

info@dsk.com.gr
2110119262